Hyväksymme nyt mobiilimaksun (MobilePay) || You can now pay through MoilePay

Vuokraehdot

Vuokrausehdot Tässä sopimuksessa tarkoitetaan vuokraamolla Central-Paku autovuokraamoa ja vuokraajalla asiakasta.

1. AUTON KÄYTTÖTARKOITUS JA RAJOITUKSET

   A. Vuokraajan tulee huolehtia autosta kuin omastaan ja olla erityisen huolellinen ja varovainen autoa käyttäessään.

   B. Vuokraaja on auton pääasiallinen käyttäjä ja saa luovuttaa
ajoneuvon vain henkilölle, joka tuntee auton käyttöehdot ja muut
vuokraamon määräämät ehdot. Kuljettajalla on oltava voimassa oleva
ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus ja ikää 18 vuotta.

   C. Autoa ei saa käyttää ilman vuokraamon kirjallista lupaa
hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, opetusajoon tai mihinkään
normaalista käytöstä poikkeavaan ajoon.

    D. Autosta poistuessa auto on lukittava.

    E. Auto tulee tarkistaa ennen vuokrausta molempien osapuolten
toimesta, jotta mahdolliset vahingot tulevat merkityksi sopimukseen.

2. KÄYTTÄJÄN VASTUU AJONEUVOSTA

2.1 ASIAKKAAN OMAVASTUU Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot
omavastuuseen saakka. Omavastuu on 1500 €, jollei vuokraa ole maksanut
ylimääräisen 20 €:n maksun, joka vähentää omavastuun 750 €:on.

    A. Vuokraaja korvaa auton ja auton varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet.

    B. Vuokraaja sitoutuu siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista
suuremmat likaantumiset. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan on
kielletty. Autoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot
ravisteltava. Jälkisiivous minimissään 50 € / tunti.

    C. Vuokraaja sitoutuu suorittamaan vahingosta aiheutuneelta
seisonta-ajalta vuorokausimaksun, joka on 50 €. Seisonta-aika alkaa
vahingosta ja voidaan velvoittaa maksamaan enintään 30 vuorokaudelta.

2.2 OMAVASTUU JA SEN PUOLITUS Vuokraaja voi puolittaa omavastuumaksun
1500 €:sta 750 €:ksi. Omavastuun puolitus maksaa 20 €. Puolitus ei kata
siivousmaksuja, teiden ulkopuolista ajoa, ajamista tyhjin renkain tai
muita vastaavia vahinkoja, joiden synnyn vuokraaja voi ennaltaehkäistä.

2.3 ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA Jos vahinko on aiheutettu tahallaan
tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia (esim. ajettuaan
humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisena) tai asiakas on selvästi
rikkonut sopimuksen ehtoja, vuokraaja korvaa kaikki aiheuttamansa
vahingot.

2.4 JOS VAHINGON KORVAA VAHINGON AIHEUTTAJA TAI VASTAPUOLEN VAKUUTUS KOKONAISUUDESSAAN, ON VUOKRAAJA VAPAA KORVAUSVASTUUSTA

2.5 MUUT MAHDOLLISET MAKSUT Vuokraaja maksaa vuokra-ajalta sakot,
pysäköintivirhemaksut ja muut vastaavat maksut, sekä 20 € toimistokuluja
vuokraamolle, mikäli ko. sakkoja on lähetettävä hänelle jälkikäteen.

3. VUOKRAUKSEN MAKSU

    A. Auton vuokra maksetaan autoa noudettaessa käteisellä,
lähimmällä maksuautomaatilla tai etukäteen tilille. Sopimuksen tekijä on
maksuvastuussa, mikäli hänen edustama yhteisö tai yritys ei suorita
maksua.

    B. Muu maksutapa on sovittava etukäteen ja siitä tehdään merkintä sopimukseen.

4. CENTRAL PAKU VELVOLLISUUDET Auto luovutetaan käyttökuntoisena ja
sovitusti asiakkaalle. Auton käytöstä annetaan tarvittava opastus ja
ohjeistus. Mikäli auton luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti,
asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen.

5. AUTOLLA AJETTU MATKA

    A. Lasketaan autoon matkamittarista. Mikäli mittari on
rikkoutunut, pyritään arvioimaan ajetut kilometrit. Mikäli mittari on
rikottu tai vahingoitettu tahallaan, arvioidaan matka vuokraamon
toimesta, mikäli asiakas ei pysty todistamaan autolla ajetun lyhyempi
(tai pidempi) matka. Rajoitetussa kilometri vuokrasopimuksessa, jokainen
ylimääräinen km maksaa 0,25€/km.

    B. Mittarin rikkoutumisesta ilmoitettava heti Central-Pakulle.

6. HUOMIOITA AUTON POLTTOAINEESTA JA HUOLENPIDOSTA. Vuokraaja maksaa
käyttämänsä dieselpolttoaineen. Autossa saa käyttää vain
dieselpolttoainetta. Väärän polttoaineen käytöstä tulleista vahingoista
vastaa vuokraaja. Auto on vuokratessa tankattu ja asiakkaan on
tankattava se täyteen palauttaessa. Tankkauksesta veloitetaan
polttoaineen lisäksi 30€ suuruinen tankkausmaksu.

7. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA AUTON RIKKOUTUMISISSA TAI VAHINGOISSA

    A. Kaikissa tapauksissa on aina otettava yhteys POLIISIIN. Varkauksissa on aina viipymättä tehtävä ilmoitus myös poliisille.

    B. Jos kyseessä on liikenne vahinko, on vahingosta tehtävä
vahinkoilmoitus ja syyllisyyden ollessa epäselvä, pyydettävä poliisi
vahinkopaikalle. Poliisiin yhteydenotto on aina pakollinen, jos
kolarissa on tullut henkilövahinkoja tai osapuolena on hirvi, peura tai
poro. Poliisin tekemä raportti toimitetaan Central-Pakulle. Mikäli
ilmoituksen tekemättä jättämisestä koituu vahinkoa tai
vakuutuskorvauksen eväys, vahingosta vastaa vuokraaja.

8. MUUTTOPAKUN VASTUU VIKATAPAUKSISSA Mikäli tekninen tai muu virhe
ilmenee auton olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen
tai vian korjaamista tai alennusta. Suuremman vian tai virheen takia
asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua. Sopimusta ei voi
purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai ajoneuvo
korvataan Central-Pakun puolelta. Oleellisia ajo haittaavia virheitä
eivät ole: ilmastoinnin, radion, sähköikkunoiden tai vastaavien
lisävarusteiden rikkoutuminen, jotka eivät vaaranna matkan jatkumista.

9. AUTON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

    A. Palautus tapahtuu sopimukseen kirjatun mukaisesti. Muutoksista
on sovittava etukäteen. Pelkkä ilmoitus muutoksesta vuokraamolle ei
riitä.

    B. Yli tunnin viivytys palautuksessa johtaa vähintään
ylimääräisen vuorokauden laskuttamiseen asiakkaalta (EUR 50) sekä
ilmoitukseen poliisille.

    C. Jos auto palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy
alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei sovita tai ole sovittu.

10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKU ENNEN ALKUPERÄISEN SOPIMUKSEN
PÄÄTTYMISAJANKOHTAA Mikäli sopimusehtoja rikotaan vuokraajan toimesta
tai Central-Paku arvioi vuokraajan olevan kykenemätön noudattamaan
sopimusta tai ajamaan vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan
sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös, jos auto kolarin
tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei auton vuokrausta
voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa auto heti
Central-Pakulle.

11. AUTON VIEMINEN ULKOMAILLE Autoa saa kuljettaa Suomen rajojen
ulkopuolelle vain, jos Central-Paku on antanut siihen erikseen
kirjallisesti luvan.

12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU Riidat Central-Pakun ja vuokraajan
välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla.
Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa Central-Paku
kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa Turussa.

Vakuutus ehdot tässä.

Central-Paku.

Karhikuja 5, 20540 Turku

050 477 3949

information@central-paku.fi

Y-tunnus: 2945911-4